جه ند زانياريكى زؤر كرنكى كؤمبيته رم بؤ ئاماده كردون

.

سلاو هاوريان جه ند زانياريكى زؤر كرنكى كؤمبيته رم بؤ ئاماده كردون بفه رمون

.

زانيارى ده رباره ى كوم ييو ته ر

بو‌ په‌له‌ کردني کوميو‌ته‌ره‌که‌ت ئه‌م چه‌ند شيوه‌ هه‌يه‌ به‌کاري بينه‌

1-Start+RUN+prefetch.چيت بيني بيسره‌وه‌

2-Start+RUN+recent.چيت بيني بيسره‌وه‌

3-Start+RUN+%Temp%.چيت بيني بيسره‌وه‌

4-Start+RUN+cleanmgr.پاک کردنه‌وه‌

5-Start+RUN+dfrg.msc.بوريك خستنى فايله كان

6-Start+RUN+CHKDSK.ريك كردنى كومييوته ر

7-Start+RUN+regedit.بوكردنه وه ى system configuration……

8-Start+RUN+commandيانCmd .بوكردنه وه ى رووكارى دوس 1

9-Start+RUN+debug.بوكردنه وه ى رووكارى دوس 2

10-Start+RUN+dxdiag.بوزانينى مواسه فاتى كومييوته ر

11-cleanmgr /sageset:1 بوخاوين كردنه وه ئوتوماتيكى

————————————–

جاكرد نه وه ى ويندوس 

12-chkdsk C:

defrag C: + a.bat

———————————–

ناتوانى ناوى فولده ربه ناوه بنوسي

13-Con

———————————

14-windows+pause = system propertiesكردنه وه ى

——————————————

15-shutdown -s -f -t0 . shutdownدروست كردنى

—————————————–

16-shutdown -s -t 00 . restart دروست كردنى

——————————————-

ئه وبه رنامانانه ى كه له سه ر خه تى ئه نته رنيت ئيش ده كه ن

17-Start+RUN+msonfig+start up.

———————————————-

جاكرد نه وه ى ويندوس

18-Start+Run+sfc /Scannow+cd windows xp

———————————————–

بولابردنى ئه وبه رنامانه ى كه له ئيشن

19-Start+RUN+MSCONFIG+services

——————————————–

بوئه وه ىبزانين كه وا فايروس له ناوكوم ييوته رهه يه يانا

20-Start+RUN+Command+Cd+Cd+Cd Windows+Cd System32+Setup.

—————————————-

خيراكردنى شه داونى كومييوته ر

21-start+Run+regeDdiy+Hkey_LocaL_Machine+System+

Controlset001+Contro+WaitToKillServiceTimeout+1000.

—————————————

خيراكردنى كومييوته ر

22-start+Run+regeDdiy+Hkey_Current_user+Control Panel+

Desktop+MenuShowDelay+1 bika ba 0.

————————————–

خيراكردنى كومييوته ر

23-My Computer+properts+Advanced+Sttings+

Adjust for best performance.

—————————————

خيراكردنى كومييوته ر

24-StartRunRegeditHKEY_LOCAL_MACHINE+Software+Microsoft+

Windows NT+CurrentVeri+AeDebug+Auto+0.

————————————

دووكليك له سه ر سه عات

25-Internet time+automatically sy…سه عه كه ى لا به+ok.

————————————

خيراكردنى ئه نته رنيت

26-Start+Run+Regedit+HKEY_LOCAL_MACHINE+Software+Microsoft+ Windows+Current Verison+Explorer+RemoteComputer+

Namespace+{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}

بيسره وه

———————————–

خيراكردنى ئه نته رنيت

27-start+Run+regeDdiy+HKEY_LOCAL_MACHINE+Software+

Microsoft+Windows+CurrentVersion+Explorer+Remote Computer+

Naem Spaes.

—————————-

خيراكردنى ئه نته رنيت

28-start+Run+system.ini=وه ك ئه مانه خوا ره وه سه ريع ده كات

Page ;view ; Lewi ; Swap file ;load ; buffer….

ئه وه يان

[mci]

[driver32]

[386enh]

woafont=dosapp.FON

EGA80WOA.FON=EGA80850.FON

EGA40WOA.FON=EGA40850.FON

CGA80WOA.FON=CGA80850.FON

CGA40WOA.FON=CGA40850.FON

به‌م شيوه‌يه‌ بينوسه‌

[mci]

[driver32]

[386enh]LoadLocalHigh=1

ConservativeSwapfileUsage=1

page buffer=1000000kbps

load=11000000kbps

open=1000000kbps

download=1000000kbps

back=1000000kbps

faxmodem fast=1000000kbps

——————————————

خيراكردنى ئه نته رنيت

29-start+Run+regedit+HKEY_LOCAL_MACHINE+

SOFTWAREMicrosoft+Active Setup+Installed Components+

{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}

+0+1.

——————————————

داناني وينه‌ي خوت پيش کرانه‌وه‌ي ويندوس بو داناني ئه‌م کارانه‌ي خواره‌وه‌ ئه‌نجام به‌ده‌

30-START+RUN+REGEDIT+HKEY_USER+DEFAULT+

CONTROLPANEL+DESKTOP+wallpaper+

به‌لام ده‌بيت وينه‌که‌ به‌ فورماتي(يى م دى) بيت

بو نه‌مونه‌ ئه‌مه‌

C:WINDOWSBlue Sonic.bmp

به‌م شيوه‌يه‌ وينه‌که‌ دانرا هه‌ر سه‌رکه‌وتوو بن و هيوادارم سودي لى ببينن

—————————————-

لابردنى درايف

31-start+Run+regeDdiy+Hkey_Current_user+Software+Microsoft+

Windows+CurrentVersion+Policies+Explorer+

كليكى لاى راست+DWORD Valueهه لده بزيرى+NoDrivesناوى بنى+

N.Dبه كه يى ته ل بنوسه

كليك له سه ر NoDrives+ناوى لى بنى بو ره شبونه وه ى درايف ئه ى بنو سه 1 A=1+B=4+C=4+D=8+E=10+F=20+G=40+H=80+I=120

وه‌ بو شاردنه‌وه‌ي‌ هه‌موو درايفهره‌کان‌ نرخي بكه به‌

+3ffffff

بيني‌ : بو گه ر‌انه‌وه‌ي‌ دراي فه‌کان‌ نرخي‌

NoDrives(0) بكه به

————————–

32-

بوئيشكردنى سدى ويندوس له كاتى فورماتدا به ريكه ىئه مانه وه

1-Esc

2-F8

3-F9

4-Delete

———————-

33-RealPlayer بو خيراکردني يروكرامي

سه ره تا ريال يله يه ر بكه وه

Tools+Preference+Playback Settings+More Optionsله=

له 30 بكوره بو 300

————————

كردنه وه ى دووياهوو له يه ك كاتدا

34-start+Run+regedit+Hkey_Current_user+Software+

Yahoo+Pager+Test+كليك لاى راستNew+DWORD Value+

دووكليك له سه رى بكه له سفر بكه به يه ك

ناوى بنى Plural

——————

جونيه تى ره ش كردنه وه ى مه وقيعى ئه نته رنيت

كليك لاى راست بكه له سه رئه نته رنيت +Properties+Clear History

Yes Man

…………..

هـــیـــوادارم ســـوودی هـــه‌بـــێـــت بـــۆتـــان 

 .

.


 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!