تا ئێستا زانیوته‌!؟

تا ئێستا زانیوته‌!؟

زۆرێکمان له‌ ژماره‌دا تا ملیۆن و بلیۆن و ترلیۆنمان بیستووه‌ به‌ڵام ئه‌مه‌ هه‌موویه‌تی! (ملیۆن-ملیار-بلیۆن-بلیار-ترلیۆن-ترلیار-کریلیۆن-کریلیار-سنکلیۆن-سنکلیار-سیزیلیۆن-سیزیلیار-سیتیلیۆن-سیتیلیار-ویتلیۆن-ویتلیار-تیفلیۆن-تیفیلیار-دیشلیۆن-دیشلیار)

ملیۆن پێك هاتووە لە 6 سفر (000,000)

ملیار پێك هاتووە لە 9 سفر (000,000,000)

بلیۆن پێك هاتووە لە 12 سفر (000,000,000,000)

بلیار پێك هاتووە لە 15 سفر (000,000,000,000,000)

تریلیۆن پێك هاتووە لە 18 سفر (000,000,000,000,000,000)

تریلیار پێك هاتووە لە 21 سفر (000,000,000,000,000,000,000)

كریلیون پێك هاتووە لە 24 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000)

كریلیار پێك هاتووە لە 27 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000)

سنكلیون پێك هاتووە لە 30 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)

سنكلیار پێك هاتووە لە 33 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)

سیزیلیون پێك هاتووە لە 36 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000)

سیزیلیار پێك هاتووە لە 39 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00)

سیتلیون پێك هاتووە لە 42 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000)

سیتلیار پێك هاتووە لە 45 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000)

ویتلیون پێك هاتووە لە 48 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000)

ویتلیارپێك هاتووە لە 51 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000,000)

تیفلیون پێك هاتووە لە 54 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000,000,000)

تیفلیار پێك هاتووە لە 57 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000,000,000,000) دیشلیون پێك هاتووە لە 60 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000,000,000,000,000)

دیشلیار پێك هاتووە لە 63 سفر (000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0 00,000,000,000,000,000,000

ئاماده‌كردنی بولبولی ده‌نگۆش


 _________________________________

له‌وانه‌یه‌ ئاره‌زووی سه‌ردانی ئه‌م بابه‌تانه‌ش بكه‌ی!